Velon Themagroepen

Ook de Velon Themagroepen leveren hun bijdrage aan het Velon/VELOV Congres 2019. Zij verzorgen onderstaande workshops en presentaties tijdens de parallelsessies.

Themagroep Beginnende Lerarenopleiders

Velon Themagroep Beginnende Lerarenopleiders
Parallelsessie 1 – maandag 18 maart 13:45-15:15 uur

 

In Nederland zijn er geen vaste afspraken over de inductieperiode van lerarenopleiders. Met deze bijeenkomst willen we inventariseren wat een beginnend lerarenopleider aan ondersteuning kan en moet krijgen, hoe dat georganiseerd kan worden, wat beginnende lerarenopleiders zelf kunnen doen en welke rol de themagroep daarin kan hebben. Daarnaast presenteren we een eerste verkenning rondom deze thematiek aan de hand van gesprekken die we de afgelopen jaren met beginnende lerarenopleiders hebben gevoerd. Wie zijn beginnende lerarenopleiders en waar hebben zij behoefte aan? Uit onze eerste verkenning blijkt onder andere dat door de diversiteit van de achtergrond van de beginnende lerarenopleiders er ook verschillende behoeftes zijn in de inductieperiode. Maatwerk voor de beginnende lerarenopleider in de inductieperiode is dan ook nodig. De lerarenopleider kan hier zelf ook stappen in ondernemen, hetgeen al op verschillende plekken gebeurt. Tijdens een rondetafelgesprek staat de beginnende lerarenopleider centraal met als doel om scherp te krijgen wat de inductieperiode van lerarenopleiders inhoudt en hoe deze het best kan worden vormgegeven.

De vraag die binnen dit thema speelt is hoe de leraar van de toekomst er uit ziet. In deze bijeenkomst vragen we ons af hoe de lerarenopleider van de toekomst er uit ziet.

Voor het volledige abstract, klik hier.

Breng opbrengsten van professionalisering in kaart

Velon Themagroep Professionalisering van lerarenopleiders
Parallelsessie 2 – maandag 18 maart 15:45-17:15 uur

 

Leraren professionaliseren zich op veel verschillende manieren. Niet alleen door het volgen van een cursus of workshop, maar ook door activiteiten zoals congresbezoek, collegiale uitwisseling, experimenteren in de les, ontwikkelen van lesmateriaal, wederzijds lesbezoek etcetera. Voor de leraar, de lerarenopleider en de leidinggevende is het soms lastig om vast te stellen wat die verschillende professionaliseringsvormen nu eigenlijk opleveren. In deze workshop presenteren we een manier om opbrengsten van professionalisering in kaart te brengen.
Vanuit onze lectoraten hebben we een methodiek ontwikkeld gebaseerd op het theoretische model van Clarke en Hollingsworth (2002). Deze methodiek hebben we zelf meermaals in de praktijk toegepast. In de workshop presenteren we onze methodiek met de voorbeelden uit onze praktijk. Daarna gaan deelnemers aan de slag met de methodiek om de werkbaarheid en bruikbaarheid zelf uit te proberen.

Onderwijs ontwikkelen voor de toekomst vraagt om continue professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Deze workshop draagt bij aan het zicht krijgen op leeropbrengsten door deelname aan professionaliseringsactiviteiten.

Voor het volledige abstract, klik hier.

Toekomstbestendig opleiden, vertel je verhaal!

Velon Themagroep Samen opleiden in de school en Velon Themagroep Professionalisering van lerarenopleiders en Werkgroep Toekomstbehendig Opleiden
Parallelsessie 4 – dinsdag 19 maart 11:00-12:30 uur

 

De Werkgroep Toekomstbehendig Opleiden zoekt naar verhalen van lerarenopleiders die werken aan toekomstbehendig opleiden. Omdat de toekomst onbekend is, spreken we van toekomstbehendig onderwijs, omdat hieruit een grotere mate van continue adaptiviteit spreekt dan bij toekomstbestendig onderwijs het geval is. We verstaan onder toekomstbehendig opleiden de transitie naar het centraal stellen van het leerproces van de student in relatie tot het beroep en de context van de school. Ons doel is het verzamelen van verhalen van de deelnemers over hun eigen toekomstbehendige opleidingspraktijk. We verzamelen tijdens het Veloncongres op twee manieren deze verhalen. We nodigen deelnemers uit hun verhaal voor de camera (opgesteld op een centrale plek) te vertellen volgens het concept ‘Achterwerk in de Klas’. Tijdens de ronde/hoekige tafel is tevens een camera aanwezig. We gaan met de deelnemers in gesprek rondom vragen als: “Wat doe jij met jouw studenten, met jouw team en met jouw instelling (lerarenopleiding en school) om leraren beter voor te bereiden op de toekomst?; Wat versta jij onder toekomstbehendig opleiden? Hoe geef jij vorm aan toekomstbehendig opleiden?; Waar loop jij tegenaan?; Wat gaat er erg goed?”

Tijdens een congres over de leraren opleiden voor de toekomst, past een creatieve bijdrage (Achterwerk in de Kast) waarmee we op zoek gaan naar verhalen over toekomstbehendige manieren van opleiden. Gebaseerd op het principe ‘teach as you preach’ gaan we zelf ook de kast in en vertellen ons verhaal.

Voor het volledige abstract, klik hier.

Ruim baan voor leraren: het perspectief van de Onderwijsraad op het leraarschap

Onderwijsraad, gevolgd door de Velon Ledenraad
Parallelsessie 4 – dinsdag 19 maart 11:00-12:30 uur

 

De Onderwijsraad en de VELON-ledenraad organiseren een worldcafé naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’. Rond enkele centrale thema’s willen we verder in gesprek naar aanleiding van het advies. Hoe zien de deelnemers uitwerkingen voor zich die daadwerkelijk bijdragen aan onderwijskwaliteit?

 

De toenemende lerarentekorten vormen een bron van zorg voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp advies gevraagd aan de Onderwijsraad. In zijn advies ‘Ruim baan voor leraren’ geeft de raad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren. De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de genoemde structuren. De kern van het beroep leraar is in alle vakken en onderwijssectoren gelijk. Leraren kwalificeren hun leerlingen voor een vervolgopleiding of een beroep, en spelen een belangrijke rol in socialisatie en persoonsvorming. Elke leraar ontwikkelt hiervoor onderwijs, geeft les en evalueert. Didactische en pedagogische vaardigheden vormen de basis van het beroep. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig voor een specifieke onderwijscontext, bijvoorbeeld voor lesgeven in een bepaald vak. Vanuit dit perspectief adviseert de raad om ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren – geldig voor meerdere sectoren en meerdere (verwante) vakken – samen met specialisatiemogelijkheden. Daarnaast pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Leraren moeten hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen door goede begeleiding in de school.

 

De bijdrage past zeer goed in het congresthema ‘opleiden voor de toekomst’ omdat de Onderwijsraad hierin zijn perspectief op het leraarschap van de toekomst presenteert, en de VELON-ledenraad lerarenopleiders en andere betrokkenen actief wil betrekken in het verdere denken en doen naar aanleiding van het advies.

Voor het volledige abstract, klik hier.

Lerarenopleidingen “Passend onderwijs proof”?!

Velon Themagroep Passend Onderwijs
Parallelsessie 4 – dinsdag 19 maart 11:00-12:30 uur

 

De vraag naar de wijze waarop lerarenopleidingen hun studenten goed kunnen voorbereiden op het geven van onderwijs in meer inclusieve leeromgevingen is met de invoering van passend onderwijs in Nederland zeer urgent geworden. De Velon-themagroep Passend onderwijs focust op dit vraagstuk en de implicaties voor (de professionalisering van) lerarenopleiders. We gebruiken de bijeenkomst om in contact te komen met collega’s binnen Velon en VELOV die actief zijn binnen de lerarenopleidingen op het brede terrein van passend onderwijs (in België: M-Decreet) en hen te interesseren deel te nemen aan activiteiten van de themagroep. Deze sessie zoomt in op de verbinding van passend onderwijs en opleidingsscholen.

De sessie bespreekt kort uitgevoerde en lopende activiteiten binnen de themagroep (o.a. uitwisseling curricula, werkbezoeken, onderzoek/kennisbasis) en vraagstukken in de praktijk van passend onderwijs. Daarna richt het gesprek met de deelnemers zich op wat er gebeurt binnen de betrokken lerarenopleidingen op ons thema qua curriculumontwikkeling, professionalisering van lerarenopleiders en, in het bijzonder, de samenwerking met het scholenveld, op mogelijke veelbelovende praktijken en eventuele knelpunten en verbeterpunten. Dit alles met het oogmerk vraagstukken te identificeren die met voorrang geagendeerd moeten worden in de werkagenda van de themagroep en die zich lenen voor verdieping en gezamenlijke werkontwikkeling.

Voor het volledige abstract, klik hier.

Op welke wijze kan een coach (startende) leraren ondersteunen met behulp van digitale video?

Velon Themagroep ICT en de lerarenopleiding
Parallelsessie 5 – dinsdag 19 maart 14:45-16:15 uur

 

De Velon themagroep ICT en de lerarenopleider brengt Velon-leden samen die een speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken. De themagroep organiseert hiervoor activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling. Tijdens dit Velon congres organiseert de themagroep een workshop gericht op het begeleiden en coachen van (beginnende) leraren ondersteund door de inzet van digitale video verzorgd door UT-promovenda Sara van der Linden. Op basis van de opbrengsten van een uitgebreide literatuurstudie heeft Sara een workshop ontwikkeld die inzicht geeft in de praktijk en wensen voor video coaching van (startende) leraren. Tijdens de workshop prioriteren de deelnemers aan de hand van stellingen de door hen gewenste coaching en verzorgt Sara een korte presentatie van de resultaten uit haar literatuuronderzoek waarin ze met de conjecture map methode de opbrengsten van onderzoek naar video-coaching in kaart heeft gebracht.

Om een goede leraar te worden en blijven is het essentieel om blijvend te professionaliseren. Professionalisering op de werkplek met behulp van video-coaching is daarvoor een krachtig instrument. In de workshop worden onderzoeksresultaten gepresenteerd en denken de deelnemers samen na over effectieve coaching methoden.

Voor het volledige abstract, klik hier.