Themablokken

Op 12 oktober 2020 hebben de hogescholen en de  universiteiten een akkoord met een hoog ambitieniveau met minister Van Engelshoven gesloten: het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Het akkoord is enthousiast ontvangen door de politiek, de sectorraden en ook door bijvoorbeeld de commissie Onderwijsbevoegdheden. Met het bestuursakkoord willen we onze ingezette flexibiliseringsslag verder versterken om tot voldoende, goede leraren te komen voor onze leerlingen. Dit doen we onder andere door het werken met leeruitkomsten of door het modulariseren van de universitaire lerarenopleiding en door de doorgaande lijn van samen opleiden en professionaliseren te versterken en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten te intensiveren. Hoe willen wij hier vorm aan geven als lerarenopleiders?

 

Tijd om over dit bestuursakkoord in gesprek te gaan zodat we met elkaar een scherper beeld kunnen vormen waar het over gaat, dieper in kunnen gaan op de inhoud, maar ook kunnen vaststellen wat we al doen en waar we stappen kunnen zetten met elkaar.

Flexibilisering van de lerarenopleidingen

Themablok 1

 

maandag 8 maart 2021 – 11.05-11.35 uur

 

Flexibilisering van de lerarenopleidingen gaat niet alleen de opleidingsinstituten en de opleiders aan. Met meer dan 100 Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren waarin scholen en opleidingen samen leraren opleiden, gaat flexibilisering ook iets vragen van de scholen en de opleiders die daar werken. Gespreksonderwerpen zijn: wat kunnen we hierbij leren van de ervaringen uit het experiment leeruitkomsten en het modulair werken? Hoe kan het werkplekleren hierbij optimaal ingezet worden? Hoe kunnen we de flexibiliseringsslag nog verder versterken en intensiveren?  En vooral ook, welke  rol kan de lerarenopleider hierbij pakken? Welke voordelen en kansen zien zij en waar liggen de knelpunten?  In dit tafelgesprek staan deze vragen centraal.

 

Gespreksleider: Miranda Timmermans, Voorzitter Velon
Gesprekspartners: Jacobijn Olthoff (opleidingsdirecteur ULO, Universiteit van Amsterdam) en Marcel du Chatinier (onderwijsmanager cluster talen, Hogeschool Rotterdam)

 

Kijk hier voor de doelen en activiteiten rond flexibilisering:

Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen
Brief OCW over bestuursakkoord

Onderwijsbevoegdheden: hoge lat, lagere drempels

Themablok 2

 

dinsdag 9 maart 2021 – 11.05-11.35 uur

 

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over veel onderwerpen is er in de commissie overeenstemming, maar niet over alles. Het is niet gelukt om een voldoende gemeenschappelijke én richtinggevende uitkomst te vinden. Dat heeft er toe geleid dat de commissie haar werkzaamheden voortijdig heeft beëindigd.

In dit tafelgesprek bespreken we de uitkomsten en focussen we op de onderwerpen waarover men het eens is: de vier bekwaamheidsgebieden en de gemeenschappelijkheid in het leraarsberoep in relatie tot de ontwikkeling van de lerarenopleidingen met het accent op flexibilisering en maatwerk. Wat levert het rapport ons aan inzichten op? Wat betekent dit voor ons als lerarenopleiders? Welke concrete gedachten hebben we hier al bij? Maar ook welke vragen roept het nog op? En: wat is een mogelijk vervolg?

 

Gespreksleider: Jan van der Meij (directeur beroepsonderwijs Het Erasmus)
Gesprekspartner: Paul Zevenbergen (voorzitter Commissie Onderwijsbevoegdheden) en Marjan Weekhout (rector Twents Carmel College)

 

Kijk hier voor het voorzittersverslag:

Aanbiedingsbrief bij het verslag van de Commissie Onderwijsbevoegdheden – 26 januari 2021

Verslag: Hoge lat lagere drempels – 26 januari 2021

Regionale samenwerking

Themablok 3

 

dinsdag 9 maart 2021 – 13.10-13.40 uur

 

Als oplossing voor het lerarentekort en het creëren van een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt slaan de hbo- en wo-lerarenopleidingen en hun partnerschappen SO&P de handen ineen in zogeheten regionale allianties. Wat houdt die samenwerking in? Wat is de rol van onderzoek hierbij? Waar werken we naartoe? En wat betekent deze samenwerking voor de lerarenopleider? Twee allianties staan inmiddels in de startblokken: Utrecht leert! en de Noordelijke Educatieve Alliantie. Zij gaan in dit tafelgesprek met elkaar in gesprek over bovenstaande vragen.

 

Gespreksleider: Willem Eikelenboom (directeur instituut Educatie, NHL Stenden Hogeschool)
Gesprekspartners: Theo Douma (Hogeschool Utrecht) en Jan van Tartwijk (Hoogleraar Universiteit Utrecht)

 

Kijk hier voor de doelen en activiteiten rond regionale allianties:

Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen
Brief OCW over bestuursakkoord