Gezamenlijk opleiden in het noorden naar inclusiever onderwijs: GO! Samen anders leren kijken

Gezamenlijk opleiden in het noorden naar inclusiever onderwijs: GO! Samen anders leren kijken

Gezamenlijk opleiden in het noorden naar inclusiever onderwijs: GO! Samen anders leren kijken

Ontmoeten: Netwerkcafé (30 min)279Anke de Boer, RENN4, Nederland; José Middendorp, NHL Stenden, Nederland; Ninja van der Honing, Hanzehogeschool, Nederland

Restaurantma 11:25 - 12:25

Nederland heeft van oudsher een sterk gesegregeerd onderwijssysteem, wat zich kenmerkt door een multitrack systeem waarbij speciaal- en regulier onderwijs van elkaar gescheiden zijn. Waar kinderen in aparte systemen leren en ontwikkelen, staat de ontwikkeling van een inclusieve samenleving onder druk. Het partnerschap ‘GO! Samen anders leren kijken’ tussen RENN 4, de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Dit partnerschap heeft een diversiteit aan onderwijsprofessionals: studenten, leraren- en schoolopleiders van de AOLB (Pabo en bachelor pedagogische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen), de ALO, ALO-Pabo, Pabo-sociaal werk en de opleiding Pabo-pedagogiek. Deze inclusieve setting wordt, vanuit het systemisch denken (Middendorp, 2022; Schaveling, Bryan, Goodman, 2012, Bronfenbrenner & Morris, 2006), benut in verschillende Community of Learners (CoL’s). De CoL is een pedagogisch concept vanuit sociaal-constructivistisch- en cultuur-historische benadering (Volman & ten Dam, 2010, Bielaczyc. & Collins, 1999). Het genereert kwaliteit, door deelname van onderwijsprofessionals aan verschillende sociale praktijken, leidt tot een hogere mate van begrip door betrokkenheid vanuit de eigen onderwijspraktijk en versterkt de professionele identiteit. Op het Velon-congres nodigen we lerarenopleiders om door ervaringen en kennis te delen netwerkvorming rondom ‘inclusiever onderwijs’ te versterken.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.