Ontwikkelen van taalprofessionaliteit in stedelijke lerende netwerken

Ontwikkelen van taalprofessionaliteit in stedelijke lerende netwerken

Ontwikkelen van taalprofessionaliteit in stedelijke lerende netwerken

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)120Loes van Wessum, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 23ma 13:25 - 14:25

In Almere zijn grote zorgen om de taalvaardigheden en -ontwikkeling van kinderen en jongeren. De gemeente Almere is daarom in 2022 gestart met het meerjarige programma Taal in Almere. Dit programma heeft als doel een breed Almeers taalaanbod voor 0-23-jarigen te ontwikkelen, de zogenaamde Stedelijke Taal Aanpak Almere (STAA). Hogeschool Windesheim Flevoland gaat dit programma vormgeven door samen met professionals (leidsters, leraren en leidinggevenden kinderopvang en funderend onderwijs) uit de hele stad in lerende netwerken aan de slag te gaan teneinde gezamenlijk het taalniveau te verhogen. Ieder lerend netwerk kiest in overleg met lokale schoolbesturen een taalonderwerp. Daarna formuleert het lerend netwerk merkbare streefdoelen, gebaseerd op aanbevelingen uit eerder inventarisatie onderzoek (Van Keulen & Venema, 2020), ontwikkelt een aanpak, evalueert deze, en ontsluit de opgedane kennis voor verdere verspreiding en implementatie. De netwerken worden begeleid door (door UU) getrainde procesbegeleiders uit Almere en experts van Windesheim. Naast de begeleiding van de lerende netwerken voeren twee educatielectoraten van Windesheim flankerend praktijkgericht onderzoek uit naar de professionele ontwikkeling van de deelnemers in de lerende netwerken ten aanzien van hun taalprofessionaliteit. In dit rondetafelgesprek lichten toe wat we onder taalprofessionaliteit verstaan, hoe we deze onderzoeken en rapporteren over onze eerste resultaten.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
professionele ontwikkeling, Taalprofessionaliteit
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.