Abstracts

Het indienen van voorstellen is niet langer mogelijk.

 

 

Opleiden in verbinding

Het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.

 

Toelichting op het thema

Onderwijs in Nederland is in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, oplopende kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten en de vraag naar op-maat-antwoorden stellen onderwijsprofessionals voor grote uitdagingen. Samenwerking tussen sectoren wordt gestimuleerd om opleidingstrajecten voor leraren aantrekkelijker en flexibeler te maken, hun inductiefase kwalitatief te versterken en hun professionalisering in te richten met een meer expliciete focus op een leven lang leren en ontwikkelen.

 

Inhoudelijk is er aandacht voor doorgaande lijnen tussen de opleiding voor onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner, de AD’s Didactisch en Educatieve Professional, de (academische) pabo, én de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee ontstaan nieuwe opleidingspraktijken die zich bevinden binnen, maar ook tussen het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs. Er ontstaat ook ruimte voor andere functies in het onderwijs, zoals experts, domeinbeheerders, pedagogisch begeleiders, etc. Dit alles vraagt om het opnieuw bepalen van de positionering, rolbeleving en functie invulling van het leraarschap.

 

Vraagstukken rondom inclusie en burgerschap, duurzaamheid, gezondheid & vitaliteit en kansengelijkheid roepen op om ook over de grenzen van het onderwijsdomein heen te kijken en om inter-of transprofessioneel samen te werken bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen professionals die actief zijn in school (i.e. onderwijsassistenten, leerkrachten, IB-ers), in de wijk (buurtteam, jongerenwerk, wijkagent) en rond het gezin (pedagogisch medewerkers, jeugdverpleegkundige).

 

Partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen ten behoeve van het opleiden en professionaliseren van leraren worden steeds verder uitgebreid en de beroepsgroep lerarenopleiders wordt diverser omdat taken en doelen veranderen. Met de komst van onderwijsregio’s worden functies ook in de breedte uitgebreid met werven en matchen, wat kansen geeft voor verdere samenwerking. Dit alles heeft tot gevolg dat een groeiende groep mensen betrokken bij de opleiding en ontwikkeling van leraren die aangeduid kan worden als lerarenopleider.

 

Voor het Velon congres 2024 roepen we opleiders en andere belanghebbenden bij het opleiden en professionaliseren van leraren op om goede voorbeelden, interessante opbrengsten, prikkelende vragen en inspirerende experimenten te delen voor het verrijken van het werk van opleiders binnen en tussen onderwijssectoren, maar ook over de onderwijssector heen. Het congres en het thema “Opleiden in verbinding” zal een warm onthaal vinden in Utrecht.

 

We nodigen je uit om je bijdrage uit te werken op één van de volgende vier inhoudelijke lijnen:
1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
3. De groter wordende leeromgeving van leraren(in-opleiding)
4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren

 

Een bijdrage kan daarbij betrekking hebben op het opleiden en professionaliseren binnen, tussen onderwijssectoren, maar ook over de grens van de (onderwijs)sector heen.

dinsdag 12 september 2023Publicatie uitnodiging inhoudelijke bijdrage
woensdag 1 november 2023Deadline indienen inhoudelijke bijdragen
maandag 6 november 2023Online registratie open
donderdag 14 december 2023Berichtgeving over acceptatie
maandag 15 januari 2024Deadline inschrijven sprekers / einde vroegboekkorting
woensdag 31 januari 2024Publicatie definitief programma
maandag 18 en dinsdag 19 maart 2024Velon Congres 2024